The Eagle & The Dove 1-Fateful Encounter

Ratings :


Date Issue : Oct. 24, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN :
Price : PHP 0.00
  Share by Twitter


About This Book

SA pagtakas sa kasasapitang peligro sa mga kamay ng kanyang tiyahin at kalaguyo nito, sumuong sa panganib ng karagatan si Natalie. Sinunod niya ang pangako sa kanyang pinakamamahal na tiyuhin para makarating sa kinaroroonan ng kapatid nitong ayon dito ay tanging magliligtas sa kanilang dalawa sa masamang mga balak ng asawa nito. Pero sa halip na makaligtas, sa mga bisig nang isang enstranghero ay lalo lang napahamak ang dalaga... DUMATING na naman ang sumpong ng masakit na mga alaala, at nilango ni Rico ang sarili sa alak nang gabing iyon para makalimutan ang sakit sa alaala nang marahas niyang nakaraan. Hindi lang sa alak, nagpasasa siya sa katawan nang isang magandang dalagang dinalang regalo sa kanya ng kanyang matapat na mga tauhan. Nang lumipas ang epekto ng pagkalasing niya natuklasan ang kanyang napakalaking pagkakamali, isang kasalanan na hindi kailanman makatatagpo ng kapatawaran...


Related Stories